flasheditorsbulletinspublicationslinksYIL... ANS... YEARS...

  1952 - 2019

Direnişte yarım yüzyılı aşan süreklilik
Continuité de plus d'un demi siècle dans la résistance

Continuity of more than a half century in resistance

(1952-1966)

Médias d'opposition
Muhalif medya
  Media of
opposition
(1967-1971)

Revue Ant
Ant Dergisi
Review Ant

(1971-1973)

Résistance démocratique
Demokratik Direniş
Democratic Resistance
(1974-2019)

Fondation Info-Türk
İnfo-Türk Vakfı
Info-Türk Foundation

CLICK IMAGES FOR DETAILS

67 ème année
de la contribution
à la documentation
de l'histoire
des résistances
en Turquie


La Fondation Info-Türk est l'émanation d'un collectif turco-européen constitué en 1974 dans le but d'informer l'opinion mondiale tant de la vie sociale, économique, culturelle et politique en Turquie que des problèmes de l'immigration en provenance de ce pays.

Info-Türk a l'honneur d'avoir publié en Europe le seul périodique bilingue sur la Turquie et ce sans interruption depuis 44 ans. Le collectif a publié également plusieurs livres, brochures, dossiers, disques et cassettes en différentes langues: français, anglais, néerlandais, allemand et turc.

Les informations diffusées par Info-Türk depuis près d'un demi siècle constituent une véritable chronologie de la répression et les luttes pour la démocratie en Turquie. Dénonçant la violation des droits de l'homme dans ce pays, Info-Türk contribue ainsi aux luttes pour la démocratie en Turquie.

Ateliers du Soleil
En plus de ses publications et activités d'information, Info-Türk a également organisé une série d'activités socio-culturelles pour des immigrants en Belgique comme des cours de langue, formation socio-professionnelle, ateliers créatifs et école de devoirs et fait partie de plusieurs initiatives démocratiques dans la lutte contre le racisme et la xénophobie.

Toutes ces activités reconnues par la Communauté française et la Région bruxelloise sont regroupées depuis 2001 au sein d'une organisation interculturelle indépendante: les Ateliers du Soleil.

ACTIVITES

Cette fondation a pour objet de conserver et de valoriser le patrimoine matériel et intellectuel que ses fondateurs ont réalisé en vue de contribuer à la reconnaissance des réalités  socio-politiques et culturelles  de Turquie ainsi qu'à la promotion socio-culturelle des ressortissants de ce pays, immigrés ou réfugiés en Europe.

Les activités principales de la fondation:

1° Classement et informatisation de tous les documents écrits, imprimés ou audio-visuels, réalisés ou acquis par ses fondateurs;
2° Diffusion permanente des informations actuelles relatives à la défense des droits de l'Homme et à la démocratisation de la vie sociale, culturelle et politique en Turquie;
3° Organisation d’activités ou concours pouvant contribuer à la réalisation de son objectif;
4° Aide aux organisations interculturelles en ce qui concerne leurs besoins pour documentation, publication et gestion.

HISTORIQUE


Historiquement, Info-Türk est la continuation de plusieurs initiatives de média précédentes contribuées par ses deux fondateurs, Dogan Özgüden et Inci Tugsavul:
 • Entre 1952 et 1964 ils ont travaillé dans les quotidiens ou revues d'opposition comme Ege Güneşi, Sabah Postası, Milliyet, Öncü, Gece Postası, Hür Vatan, Hareket, Kim, Sosyal Adalet...
 • Entre 1964 et 1966, ils ont transfomé le quotidien AKSAM en un véritable journal de gauche.
 • La Maison d'éditions ANT qui a publié à Istanbul une revue socialiste et une cinquantaine de livres de 1967 jusqu'en 1971.
 • Après l'interdiction de la revue ANT par la junte du coup d'état militaire de 1971, nos fondateurs ont organisé en Europe la Résistance Démocratique de Turquie.
 • Après le coup d'état de 1980 ils étaient parmi les dirigeants de l'Union pour la démocratie en Turquie (DIB). 
 • Ils ont mis sur pied le Collectif Info-Türk le 1er mai 1974 à Bruxelles afin d'informer le public mondial de la situation des droits de l'Homme en Turquie et des problèmes des immigrés et exilés en provenance de Turquie.
Le Bulletin Info-Türk a été publié en différentes langues  uniquement sur papier de novembre 1976 jusqu'en janvier 1998.
De février 1998 jusqu'en octobre 2001 également en édition électronique. Depuis novembre 2001, Info-Türk est publié uniquement en édition électronique: http://www.info-turk.be

Le collectif Info-Türk s'est transformé en 2003 en une fondation privée.
Türkiye'de
direnişler
tarihinin
belgelenmesine
katkının
67. yılı

Info-Türk Vakfı, dünya kamuoyunu Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel gerçeklerinden olduğu kadar bu ülkeden gelen göçmen ve mültecilerin sorunları konusunda bilgilendirmek üzere 1974'te başlatılan bir kollektif girişimin devamıdır.

Info-Türk Avrupa'da 44 yıldır Türkiye üzerine iki dilde kesintisiz yayın yapan tek kuruluş olmanın onurunu taşıyor. Bunun yanısıra, çesitli dillerde - Türkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Flamanca - birçok da kitap, broşür, dosya, plak ve kaset yayınlamış bulunuyor.

İnfo-Türk tarafindan süreli ve süresiz yayınlarla verilen haberler ve yorumlar, Türkiye'de yarım yüzyıla yakın bir süredir uygulanan baskılar ve buna karşı verilen demokratik mücadeleler konusunda gerçek bir kronolojik kaynak oluşturuyor. Bu çalışmalar Türkiye'deki demokratikleşme mücadelesine önemli bir katkı sağlıyor.

Ateliers du Soleil

Yayın ve enformasyon faaliyetlerine ek olarak, Info-Türk aynızamanda Belçika'daki göçmenler ve mülteciler için dil kursları, sosyal ve mesleki eğitim, yaratıcı atölyeler ve okul ödevlerine yardım gibi birçok sosyo-kültürel faaliyet organize etmiş, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı tüm girişimlerin içinde aktif olarak yeralmıştır.

Frankofon Topluluğu ve Brüksel Bölge yönetimleri tarafından tanınan tüm bu faaliyetler 2001'den bu yana çok kültürlü bağımsız bir kuruluş bünyesinde yürütülmektedir: Güneş Atölyeleri.

  FAALİYETLERİ

Vakfın amacı, kurucularının Türkiye'nin sosyopolitik ve kültürel gerçeklerinin tanınmasına ve bu ülkeden Avrupa'ya gelen göçmen ve mültecilerin  sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduklari maddi ve entellektüel kazanımların korunması ve değerlendirilmesidir.

Vakfın başlıca faaliyetleri:

1° Kurucuları tarafından gerçekleştirilen veya edinilen yazılı, basılı veya işitsel-görsel tüm belgelerin tasnifi ve dijitalize edilmesi;
2° Türkiye'de insan haklarının savunulmasına ve sosyal, siyasal ve kültürel yaşamın demokratikleşmesine ilişkin sürekli enformasyon verilmesi;

3° Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak etkinlikler ve yarışmalar organize edilmesi;

Kültürlerarası kuruluşlara  dokümantasyon, yayın ve yönetim konularındaki gereksinimleri için yardımcı olmak.

      TARİHÇE

Tarihsel olarak, Info-Türk, kurucuları  Doğan Özgüden ve Inci Tuğsavul'un daha önce katkıda bulunduğu çeşitli medya girişimlerinin  devamıdır:

 • 1952'den 1964'e kadar Ege Güneşi, Sabah Postası, Milliyet, Öncü, Gece Postası, Hür Vatan, Hareket, Kim, Sosyal Adalet gibi muhalif gazete ve dergiler...
 • 1964'ten 1966'ya kadar günlük AKŞAM'ı solun güçlü sesi haline getirmişlerdir.
 • Istanbul'da kurdukları ANT Yayınevi ise 1967'den 1971'e kadar bir sosyalist dergi ve 50'den fazla kitap yayınlamıştır.
 • ANT Dergisi'nin 1971 darbesinden sonra askeri cunta tarafindan kapatılması üzerine, kurucularımız Avrupa'da Türkiye Demokratik Direniş Hareketi'ni organize etmişlerdir.
 • 1980 darbesinden sonra da Demokrasi İçin Birlik (DİB) yöneticileri arasında yeralmışlardır.
 • 1 Mayıs 1974'te dünya kamuoyunu Türkiye'de insan hakları ve Türkiye'den gelen göçmenler ve sürgünler konusunda bilgilendirmek üzere Brüksel'de İnfo-Türk Kollektifi'ni kurmuşlardır.

Info-Türk Bülteni Kasım 1976'dan Ocak 1998'e kadar çeşitli dillerde sadece basılı olarak yayınlanmıştır.
Şubat 1998'den Ekim 2001'e kadar ise aynızamanda elektronik olarak yayınlanmıştır. Kasım 2001'den beri ise Info-Türk sadece elektronik olarak yayınlanıyor: 
http://www.info-turk.be

Info-Türk Kollektifi, bu kaynakları kalıcı kılmak için 2003 yılında özel bir vakfa dönüştürülmüştür.67th Year
of contributing to the documentation of the history of
resistances
in Turkey

Info-Türk Foundation is the continuation of a Turco-European working group founded in 1974 with the aim to inform the world opinion of the social, economic, cultural and political life of Turkey and the problems of the immigration coming from that country.

Info-Türk has the honour of having published in Europe the only bilingual periodical on Turkey without any interruption for 44 years. It also published since 1974 many books, pamphlets, files, records and cassettes in different languages, mainly in English, French, Dutch, German and Turkish.

The informations given by Info-Türk constitute a real chronology on the repression and the struggles for democracy in Turkey for a third of century. Denouncing the violations of human rights in that country, Info-Türk contributes to the struggle for democracy in Turkey as well.

Ateliers du Soleil

In addition to its publications and information activities, Info-Türk has also organized a series of social and cultural activities for immigrants in Belgium such as language courses, social and professionnal training, creative workshops and homework classes, and takes part in many democratic initiatives in struggle against racism and xenophobia.

All these activities recognized by French-speaking Community and the Region of Brussels are grouped together since 2001 within an independent intercultural organisation: Sun Workshops.

ACTIVITIES

This foundation has the aim of preserving and developing the material and intellectual heritage that its founders created in order to contribute to the recognition of socio-political and cultural realities of Turkey and to the socio-cultural promotion of the immigrants and refugees coming from this country to Europe.

The foundation's principal activities:

1° Classification and computerization of the written, printed or audio-visual documents, realized or acquired by its founders;
2° Diffusion of current information relating to the defense of the human rights and to the democratization of the social, cultural and political life in Turkey;
3° Organisation of activities or competitions which can contribute to the realization of the foundation's aims
;
4° Help to intercultural organizations concerning their needs of documentation, publication and management.

HISTORICAL

Historically, Info-Türk is the continuation of many preceding media initiatives contributed by its founders, Dogan Özgüden and Inci Tugsavul:

 • From 1952 up to 1964 they worked at opposition dailies and reviews such as Ege Güneşi, Sabah Postası, Milliyet, Öncü, Gece Postası, Hür Vatan, Hareket, Kim, Sosyal Adalet...
 • From 1964 up to 1966 they transformed the daily AKSAM into influential voice of the Left
 • ANT Publications that published in Istanbul a socialist review an more than fifthy books from 1967 up to 1971.
 • After the interdiction of the review ANT by the junta of the  1971 military coup, our founders organized in Europe Democratic Resistance of Turkey.
 • After the 1980 Coup they were among the  leaders of the Union for Democracy in Turkey (DIB).
 • They founded the Collectif Info-Turk on May 1st, 1974, for informing the world opinion of the sittuation of human rightes in Turkey and the problems of the migrants and exiled people from Turkey.

The Bulletin Info-Türk was published in different languages from November 1976 until January 1998 only on paper.
From February 1998 until October 2001 also in electronic edition.

Since November 2001 Info-Türk is published only in electronic edition: http://www.info-turk.be

In 2003, the working group Info-Türk transformed into a private foundation.Le prix de la liberté de pensée et d’expression
décerné à Özgüden et Tugsavul
Prix de la liberté de pensée et d’expression décerné à Özgüden et Tuğsavul à Istanbul

La remise des prix de la liberté de pensée et d’expression pour 2015 de l’Union des éditeurs de Turquie (TYB) a eu lieu le 10 juin à Pera Palace à Istanbul.  A la cérémonie, organisée avec la contribution de Friedrich-Ebert-Stiftung, ont assisté plusieurs personnalités de la vie culturelle et artistique du pays.


Parmi les éditeurs primés se trouvent Doğan Özgüden et İnci Tuğsavul, fondateurs de la revue et de la maison d’édition Ant. Ceux-ci sont toujours en exil et ce depuis 1971 en raison de leurs activités d’édition. En raison de cette absence, le prix d’Özgüden et Tugsavul a été remis à leurs camarades Fahri Aral et Faruk Pekin. Ensuite, un message commun d’Özgüden et Tuğsavul préenregistré a été projeté sur grand écran dans la salle.


              
Faruk Pekin et Fahri Aral (3 et 4e de gauche) après avoir reçu le prix au nom d’Özgüden et Tugsavul

Autres primés par la TYB: Bahadır Baruter, caricaturiste de la revue Penguen, Haluk Hepkon, fondateur de la maison d’édition Kırmızı Kedi,  Erdal Akalın, fondateur de la maison d’édition  Dost, le quotidien Cumhuriyet qui avait publié la version turque de Charlie Hebdo, et Engelli Web, la source principale de la lutte contre la censure sur Internet.

Après les interventions de Metin Celal Zeynioglu, président de la TYB, et Ragip Zarakolu, président du Comité pour la liberté de publication de la TYB, on a présenté les points principaux d'un rapport détaillé de la TYB sur la violation des libertés en Turquie. L'éditeur primé Haluk Hepkon et le rédacteur en chef du quotidien Cumhuriyet, Can Dündar, ont exposé les violations actuelles de la liberté d'expresion et de pensée en Turquie.

Özgüden and Tugsavul welcomed
to the Museum of Crimes of Thought
The online Museum of Crimes of Thought in Istanbul has announced that two editors of Info-Turk in exile for 45 years, Dogan Özgüden and Inci Tugsavul, were already welcomed in its section "Exile":

http://www.dusuncesuclarimuzesi.net/?s=giris&aid=5&oda=100


Info-Türk editor Doğan Özgüden was honored by EAFJD
On May 31, 2016, the European Armenian Federation for Justice & Democracy (EAFJD) honored Info-Türk chief editor Dogan Özgüden for "his lifelong fight for Human Rights, Democracy, Justice and Truth".

Same day EAFJD
organized a panel at European Parliament in Brussels on "Armenian Genocide: Recognition&Restoration of Cultural Heritage",  with the participation of:
Geoffrey ROBERTSON, QC, Human Rights barrister,
Ove BRING, Professor in International Relations,
Cem SOFUOGLU, Turkish Human Rights lawyer,
Guillaume PERRIER, journalist,
Doğan ÖZGÜDEN, journalist, human rights activist
Hosted by MEP Charles TANNOCK, the meeting was moderated by Hagop DER KHATCHADOURIAN, International coordinator of Armenian National Committees.

During the panel, EAFJD Chairman Kaspar Karampetian presented to Özgüden the certificate honoring him.iish
Info-Türk
Archives at the
International
Institute of Social History
in Amsterdam
Info-Türk
Arşivleri Amsterdam'daki
Uluslararası
Sosyal Tarih Enstitüsü'nde
Les archives 
d'Info-Türk à l'Institut
international
de l'histoire sociale à Amsterdam
iisg
Meeting on Info-Türk archives in Amsterdam, IISG, Jan 24, 2013
*
afiseinci

SERGİ: 1963-1980 SOL'UN GÖRSEL SERÜVENİ
7 Şubat 2013: İletişim Yayınları'nın 30. yıldönümü dolayısıyla İstanbul'da Türkiye solunun 1963-1980 döneminde gerçekleştirdiği afiş, kitap ve dergi kapağı gibi görsel ürünleri yansıtan bir sergi açıldı. Bu konuda yayınlanmış olan belgesel bir kitap da aynı gün okurlara sunuldu. (Yılmaz Aysan, Afişe Çıkmak, İletişim Yayınları, 494 sayfa, Şubat 2013, İstanbul). Kitabın 16 sayfası Ant Dergisi ve Yayınları kurucu ve yöneticilerinden İnci Tuğsavul Özgüden'le bir röportaja ve kendisinin o dönemde gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalara ayrılmış bulunuyor.
Tuğsavul'a ayrılan sayfalar için tıklayınız

EXHIBITION: VISUAL CHALLENGE OF THE LEFT 1963-1980
February 7, 2013: On the occasion of the 30th anniversary of the Iletisim Publishing House, an exhibition of posters and publication covers of the Left in Turkey between 1963-1980 was opened in Istanbul. During the ceremony a new book on the same subject was presented to readers (Yılmaz Aysan, Afişe Çıkmak, İletişim Yayınları, 494 pages, February 2013, Istanbul). 16 pages of the book are devoted to an interview with Inci Tugsavul Özgüden, co-founder and editor of the Ant Review and Publishing House, and to her works at that period.

Click here for the pages devoted to Tugsavul

EXPOSITION: DEFI VISUEL DE LA GAUCHE 1963-1980
Le 7 février 2013: A l'occasion du 30e anniversaire des Editions Iletisim, une exposition d'affiches et de couvertures de la Gauche en Turquie dans les années 1963-1980 a été ouverte à Istanbul. Lors de la cérémonie, un nouveau livre sur le même sujet a été présenté aux lecteurs.  (Yılmaz Aysan, Afişe Çıkmak, İletişim Yayınları, 494 pages, Février 2013, Istanbul). 16 pages du livre sont consacrées à une interview avec Inci Tugsavul Özgüden, cofondatrice et éditrice de la revue et la maison d'édition ANT,  et à ses réalisations à l'époque.

Cliquer ici pour les pages consacrées à Tugsavul


concours

kimyongurzarakolu

Le prix 2008 Info-Türk a été décerné à Bahar Kimyongür
Le prix "Info-Türk 2012 pour la liberté" remis à Ragip Zarakolu

Kitaplarımızı ekranınızda okuyabilirsiniz
You can read our books on your screen
Vous pouvez lire nos livres sur votre écranAVIS IMPORTANT
Certains groupes au service de l'Etat turc ont lancé des pages Internet avec des adresses semblables à celle d'Info-Turk. Il s'agit d'une nouvelle tentative du régime d'Ankara qui a depuis trois décennies utilisé tous les moyens odieux pour étouffer notre libre voix. Info-Turk n'a aucune relation avec ces groupes et est résolu de contribuer, malgré tout, à la défense des droits de l'homme en Turquie.


ÖNEMLİ NOT
Türk Devleti'nin hizmetindeki bazı gruplar son zamanlarda Info-Türk'ün adını çağrıştıracak Internet sayfaları açmışlardır. Bu, onyıllardır özgür sesimizi susturmak için en utanç verici yöntemleri kullanmaktan çekinmeyen Ankara rejiminin yeni marifetidir. Info-Türk'ün bu gruplarla hiçbir ilişkisi yoktur ve, tüm engellemelere rağmen, Türkiye'de insan haklarının savunulmasına katkıda bulunma kavgamız devam edecektir.

IMPORTANT NOTICE
Few groups in the service of the Turkish State have launched Internet pages with addresses similar to Info-Turk's address. This is a new attempt of the Ankara regime that  has used over three decades all odious means to silence our free voice. Info-Turk does not have any relation with these groups and is determined to contibute, in spite of all pressures, to the defense of human rights in Turkey .


fondation@info-turk.be
https://www.info-turk.be
facebook
twitter
linkedin
academia
Tel: (32-2) 215 35 76
GSM: (32) 477 508 349
Fax: (32-2) 588 69 53
Compte d'Info-Türk:

IBAN BE29 1424 0243 7564 BIC Fintro : GEBABEBB


flasheditorsbulletinspublicationslinks